server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

افتخار کنیم که رافضى هستیم

افتخار کنیم که رافضى هستیم

دکتر : « { الله سماکم الرافضه} بنا بـه همین دلایل است که نزد امام صادق علیه السلام آمدند و گفتنـد : ” چـه کنیم ما به لقبى متهم شدیـم کـه پشت ما را سنگین کرد و دلهاى ما دارد میترکد و حاکمان خونمـان را بخاطر آن حلال مى داننـد ؟ ” فرمودنـد : ” الرافضـه ؟ ! منظـور رافضه است ؟ ” گفتند :”بلى ” فرمودند :” خداوند شما را رافضه خوانده است ! ” اصول کافى ۵/۳۴ » .

نویسنده : اولا روایت ضعیف و غیر قابل اعتماد است زیرا از راویان آن سهل بن زیاد و محمد بن سلیمان و پدرش سلیمان هستند که هرسه توثیقى ندارند ، بلکه سهل بن زیاد به ضعیف و فاسد الروایه نیز توصیف شده است ، پس روایت فاقد ارزش و اعتبار است .

ثانیا بر فرض صحت روایت ، امام علیه السلام شیعه را در آن ستایش کرده است نه مذمت و به همین جهت دکتر همه روایت را نقل نکرد بلکه جمله از آن را که فکـر

مى کرد بنفع او باشد نقل کـرده و خواستـه است از راه تزویر به مطلوب خودش دست یابـد ، غافل از آنکه خـدا این تزویر و خیانت او را آشکار خواهد ساخت .

مـا اینک مقـدارى از روایت را نقـل مى کنیـم تا همـه بخواننـد و ببیننـد کـه در ایـن حـدیـث امام صـادق علیـه السلام شیعیان را تا چه حـد بالا بـرده ، و رافضى بودن را یک افتخار براى آنان میداند نه یک مذمت .

” ابوبصیر درحالیکه نفسش گرفتـه بود بر امام صادق علیه السلام وارد شد وقتى نشست امام خطاب بـه او فرمود :این نفس تنگى براى چیست؟گفت قربانت گردم عمرم زیاد شده ،استخوانم توان ندارد و اجلم نیز نزدیک شده و در عین حال نمیدانم که براى آخرتم چه کرده ام امام علیه السلام فرمود : اى ابا محمد تـو این سخن را میگوئى ؟ گفت : قربانت گردم چگونه این چنین نگویم ؟ امام علیه السلام فرمود : اى ابو محمـد آیا نمیدانى که خداى متعال جوانهاى شما را گرامى داشته و از پیـران تان حیا میکند ؟ گفت : قربانت گردم چگونـه ؟ فرمود : خداوند ، لطف ، کـرم و احسانش در بـاره جوانهاى شما اینست که آنها را عذاب نمى کنـد و از پیـران شما حیـا میکند که از آنان حساب بگیرد . گفتم فدایت شوم ، این مزیت تنها براى ما (شیعیان) است یا شامل همه اهـل توحید میشود ؟ فـرمود : بخـدا قسم کـه تنها مخصوص شماست نه همه گفت : فدایت شـوم ، ما را ملقب بـه لقبى کـرده انـد کـه از آن متضرر شده ایـم و پشت ما را شکسته است و دلهاى ما از غم و غصه مـرده است و بخاطر آن لقب حاکمـان خـون ما را حلال میدانند فرمود: مرادت لقب رافضه است؟گفت : بلى امام علیه السلام فرمود : به خدا قسم آنان این لقب را بـه شما نداده اند بلکـه خداونـد متعـال شما را بـه ایـن لقب ملقب نمـوده است ،آیا نمیدانى که هفتاد نفـر از بنى اسرائیـل وقتى گمراهى فرعون و یارانش بر آنان آشکار شد او و قـوم او را رفض کردنـد و از او روى برگردانیدند ، پس ملحق به موسى علیـه السلام شدنـد ، وقتى فهمیدنـد صـراط او مستقیم است ،و این هفتـاد نفر در لشکر موسى علیه السلام رافضه نامیده میشدند زیـرا فرعون را ترک گفتـه و به موسى علیه السلام پیوسته بودند و عابدترین آنان و باعلاقه ترین شان به موسى و هارون علیهما السلام و ذریه آنها بودنـد ، پس خداونـد متعال بـه موسى وحى کرد که این اسم (رافضه) را در تـورات براى آنان ثبت کن زیرا که من آنانرا رافضه نامیدم موسى علیه السلام این نام را براى آنان ثبت نمود ، و خداونـد این لقب را براى شما شیعیان ذخیره نمـود تا بـه شما ارزانى کنـد ، اى ابو محمد ، دیگران خیر را ترک کردند و شما شر را تـرک کردید ،مردم دسته دسته و شعبه شعبه شدند و شما به طرف اهل بیت پیامبرتان آمدیـد و داخـل در حزب آنان شدیـد و راه آنان را رفتیـد و اختیار کردیـد کسانى را کـه خداونـد براى شما اختیـار کرده بـود و خواستیـد آنچـه را که خداوند خواسته بود ”

ناگفته نماند که روایت بسیار طولانى و تمام آن در مـدح شیعیان اهلبیت علیهم السلام است و ما همین مقـدار را نقل نمودیم ، تا روى دکتر و مترجم و دیگر تـزویر گران را سیاه کرده باشیم .

در ضمن دکتر اینجا مکررا بعضى از مطالب گذشته را آورده بود که چون قبلا بطورمفصل جواب داده ایم و تکرار نیز ممل خواهد بود ، از عزیزان خواننـده مى خواهیم تـا چنانچه به آن مطالب برخوردند ،جواب را در لابلاى آنچـه تا کنون در این باب نوشته ایم قرائت کنند .

نویسنده : گمنام | موضوع : شبهات اهل تسنن


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط