server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

افتخار کنيم که رافضى هستيم

افتخار کنيم که رافضى هستيم

دکتر : « { الله سماکم الرافضة} بنا بـه همين دلايل است که نزد امام صادق عليه السلام آمدند و گفتنـد : ” چـه کنيم ما به لقبى متهم شديـم کـه پشت ما را سنگين کرد و دلهاى ما دارد ميترکد و حاکمان خونمـان را بخاطر آن حلال مى داننـد ؟ ” فرمودنـد : ” الرافضـة ؟ ! منظـور رافضه است ؟ ” گفتند :”بلى ” فرمودند :” خداوند شما را رافضه خوانده است ! ” اصول کافى 5/34 » .

نويسنده : اولا روايت ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا از راويان آن سهل بن زياد و محمد بن سليمان و پدرش سليمان هستند که هرسه توثيقى ندارند ، بلکه سهل بن زياد به ضعيف و فاسد الرواية نيز توصيف شده است ، پس روايت فاقد ارزش و اعتبار است .

ثانيا بر فرض صحت روايت ، امام عليه السلام شيعه را در آن ستايش کرده است نه مذمت و به همين جهت دکتر همه روايت را نقل نکرد بلکه جمله از آن را که فکـر

مى کرد بنفع او باشد نقل کـرده و خواستـه است از راه تزوير به مطلوب خودش دست يابـد ، غافل از آنکه خـدا اين تزوير و خيانت او را آشکار خواهد ساخت .

مـا اينک مقـدارى از روايت را نقـل مى کنيـم تا همـه بخواننـد و ببيننـد کـه در ايـن حـديـث امام صـادق عليـه السلام شيعيان را تا چه حـد بالا بـرده ، و رافضى بودن را يک افتخار براى آنان ميداند نه يک مذمت .

” ابوبصير درحاليکه نفسش گرفتـه بود بر امام صادق عليه السلام وارد شد وقتى نشست امام خطاب بـه او فرمود :اين نفس تنگى براى چيست؟گفت قربانت گردم عمرم زياد شده ،استخوانم توان ندارد و اجلم نيز نزديک شده و در عين حال نميدانم که براى آخرتم چه کرده ام امام عليه السلام فرمود : اى ابا محمد تـو اين سخن را ميگوئى ؟ گفت : قربانت گردم چگونه اين چنين نگويم ؟ امام عليه السلام فرمود : اى ابو محمـد آيا نميدانى که خداى متعال جوانهاى شما را گرامى داشته و از پيـران تان حيا ميکند ؟ گفت : قربانت گردم چگونـه ؟ فرمود : خداوند ، لطف ، کـرم و احسانش در بـاره جوانهاى شما اينست که آنها را عذاب نمى کنـد و از پيـران شما حيـا ميکند که از آنان حساب بگيرد . گفتم فدايت شوم ، اين مزيت تنها براى ما (شيعيان) است يا شامل همه اهـل توحيد ميشود ؟ فـرمود : بخـدا قسم کـه تنها مخصوص شماست نه همه گفت : فدايت شـوم ، ما را ملقب بـه لقبى کـرده انـد کـه از آن متضرر شده ايـم و پشت ما را شکسته است و دلهاى ما از غم و غصه مـرده است و بخاطر آن لقب حاکمـان خـون ما را حلال ميدانند فرمود: مرادت لقب رافضه است؟گفت : بلى امام عليه السلام فرمود : به خدا قسم آنان اين لقب را بـه شما نداده اند بلکـه خداونـد متعـال شما را بـه ايـن لقب ملقب نمـوده است ،آيا نميدانى که هفتاد نفـر از بنى اسرائيـل وقتى گمراهى فرعون و يارانش بر آنان آشکار شد او و قـوم او را رفض کردنـد و از او روى برگردانيدند ، پس ملحق به موسى عليـه السلام شدنـد ، وقتى فهميدنـد صـراط او مستقيم است ،و اين هفتـاد نفر در لشکر موسى عليه السلام رافضه ناميده ميشدند زيـرا فرعون را ترک گفتـه و به موسى عليه السلام پيوسته بودند و عابدترين آنان و باعلاقه ترين شان به موسى و هارون عليهما السلام و ذريه آنها بودنـد ، پس خداونـد متعال بـه موسى وحى کرد که اين اسم (رافضه) را در تـورات براى آنان ثبت کن زيرا که من آنانرا رافضه ناميدم موسى عليه السلام اين نام را براى آنان ثبت نمود ، و خداونـد اين لقب را براى شما شيعيان ذخيره نمـود تا بـه شما ارزانى کنـد ، اى ابو محمد ، ديگران خير را ترک کردند و شما شر را تـرک کرديد ،مردم دسته دسته و شعبه شعبه شدند و شما به طرف اهل بيت پيامبرتان آمديـد و داخـل در حزب آنان شديـد و راه آنان را رفتيـد و اختيار کرديـد کسانى را کـه خداونـد براى شما اختيـار کرده بـود و خواستيـد آنچـه را که خداوند خواسته بود ”

ناگفته نماند که روايت بسيار طولانى و تمام آن در مـدح شيعيان اهلبيت عليهم السلام است و ما همين مقـدار را نقل نموديم ، تا روى دکتر و مترجم و ديگر تـزوير گران را سياه کرده باشيم .

در ضمن دکتر اينجا مکررا بعضى از مطالب گذشته را آورده بود که چون قبلا بطورمفصل جواب داده ايم و تکرار نيز ممل خواهد بود ، از عزيزان خواننـده مى خواهيم تـا چنانچه به آن مطالب برخوردند ،جواب را در لابلاى آنچـه تا کنون در اين باب نوشته ايم قرائت کنند .

نویسنده : گمنام | موضوع : شبهات اهل تسنن


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط