server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

تفسير قطب الدين لاهيجی

تفسير قطب الدين لاهيجی

پوستر های قرآنی
از ق-ط-ب الدين محمد (زنده در 1086) فرزند شيخ علي شريف فقيه لاهيجي اشكوري، فيلسوف متكلم از علماي شيعه در عصر خويش.
اي-ن ك-تاب به زبان فارسي در دو مجلد به روش شيعي و بياني روشن و روان و نيز به ترجمه آيات ق-رآن م-ي پردازد و توضيح و تفسير آيات را بيان نموده و به ذكر روايات و احاديث وارده از طريقه اماميه استناد مي نمايد.
اين تفسير به نامهاي : ترجمة الانيقة يا تفسير ترجمه قرآن شهرت دارد از اين تفسير چهار نسخه در كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي (شماره 14143 به بعد) وجود دارد.
اين تفسير در 1340 ش در تهران چاپ شده است.
م-ن-اب-ع : اع-ي-ان ال-شيعه، 9/431; الروضة النضره، 497; امل المل، 2/285; رياض العلماء, 5/124; فهرست الفبائي كتب خطي كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي، 124; فهرست نسخه هاي خطي فارسي، 1/15; مفسران شيعه، 142; نجوم السماء في تراجم العلماء, 148.

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن یازدهم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.