server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

تقريب القرآن الی الذهان

تقريب القرآن الی الذهان

تصاویر قرآنی
اث-ر سيد محمد (متولد نجف اشرف 1347 ق) فرزند سيد ميرزا مهدي حسيني شيرازي از مراجع تقليد در قم.
اين تفسير در سي مجلد به زبان عربي و شيوه كلامي است.
مؤلف در اين اثر تفسير هر يك جزء از قرآن كريم را در يك مجلد قرار داده است.
و اي-ن تفسير تفسيري تحت اللفظي جهت مبتديان مي باشد و هدف مؤلف آشنائي جوانان و عامه با مفاهيم قرآن است سپس در بيروت چاپ گرديده است و نيز قسمتي از آن توسط آقاي محمدرضا انصاريان به فارسي ترجمه گرديده و در تهران به چاپ رسيده است.
م-ن-اب-ع : ت-ق-ري-ب ال-ق-رآن ال-ي الاذهان ; تاريخ الحركة العلمية في كربلا, 247; معجم المؤلفين العراقيين، 3/247.

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن پانزدهم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط