server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

جبههء اسارت

جبههء اسارت
معیار قیامت ـ برای زینب (س) ـ معیار مرگ و زندگی است.
نترسی ِ او ، در هویت عقیدتی اش ریشه دارد.
زینب (س) ـ به یکباره ـ علوی، فاطمی، حسنی و حسینی است.
زینب(س) در هر حال، دختر زهراست.
زنجیر اسارت، زبون تر از آن است که او را، از شرح شهادت، باز دارد.
هیچ کس قادر نیست
زینب (س) را، از جبههء اسارت ، باز گیرد!
پیش از زینب(س)
اسارت، این گونه نبود! تنها، زبونی بود و حقارت و زاری و پریشانی ….
زینب (س) که آمد
سر بر دامان ِ او ، بزرگ شد. حیثیت پیدا کرد، تناور شد، و به راه افتاد.
شهادت را، بر دوش کشید؛
و اسارت ، شد انتشار شهادت! ….
اگر شهادت نبود/ابوالقاسم حسینجانی

نویسنده : ثارالله | موضوع : متون


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.