server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

خاطرات سردار محمود کاوه(تدبير نظامی شهید کاوه)

شهید محمود کاوه

سردار محمود کاوه
موضوع: تدبير نظامي و مديريت
گوینده: علي اكبر آذرنوش
زماني كه قرار بود پاكسازي شهر مهاباد صورت بگيرد كاوه در عمليات قبل مجروح شده بود و در اروميّه بستري بود آقاي قمي علاوه بر فرماندهي پادگان جانشيني كاوه را نيز به عهده داشتند . در اولين مرحله عمليات كمين خورديم و چون عمليات لو رفته بود به پادگان پيرانشهر بازگشتيم ، صبح از پاسگاه ارتش تماس گرفته و گفتند كموله و دمكرات به داخل شهر حمله كرده اند و پايگاه ارتش در خطر است همان موقع كاوه با حالت مجروحيّت با هلي كوپتر به پادگان آمد وقتي گزارش منطقه را به وي داد و درخواست چاره كرد كاوه گفت : نيروها را عقب نشيني بدهيد ما هم از پادگان تيپ عقب نشيني كرديم و توپخانه كموله و دمكرات را زير آتش گرفت بطوريكه به طرف بيرون شهر عقب نشيني كردند و سپس پاسگاه آنان را زير آتش خود گرفت كه دشمن تعداد بسيار زيادي كشته و اسير داد و به اين صورت مهاباد كاملاً به تصرف نيروهاي خودي در آمد

نویسنده : گمنام | موضوع : شهید محمود کاوه


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.