server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

قصص الانبیاء

قصص الانبیاء

تصاویر قرآنی
م-ف-س-ر الام-ام ض-یاءالدین ابوالرضا فضل اللّه (زنده در ۵۴۸ ق) فرزند علی بن حسینی راوندی کاشانی از علما و متکلمین امامیه.
تفسیر مورد بحث در یک جلد به زبان عربی و به شیوه قصصی و کلامی شامل بخشی از قرآن کریم م-ف-س-ر آیات قصص پیامبران را گردآوری نموده سپس به تفسیر و شرح و بیان داستانهای انبیاء می پردازد.
ع-لام-ه م-ج-ل-س-ی در ب-ح-ارالانوار تفسیر قصص العلماء را دو کتاب دانسته است، نخست تالیف ضیاءالدین ابوالرضا فضل اللّه راوندی و دومی از قطب الدین راوندی.
چهار نسخه از این کتاب در کتابخانه آیه اللّه مرعشی قم و یک نسخه در کتابخانه مدرسه سپهسالار موجود است.م-ن-اب-ع : ت-علیقه امل المل، ۲۲۹ – ۲۳۰; الثقات العیون فی سادس القرون، ۲۱۷; الذریعه، ۷/۱۰۴ – ۱۰۵; ف-ه-رس-ت ک-ت-ابخانه آیه اللّه مرعشی قم، ۶/۶۸ – ۶۹ به بعد.

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن ششم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

مطالب مرتبط