server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

منظومه آفتاب

اهل بیت(ع)
منظومه آفتاب

پدید آورنده : ، صفحه ۷۲
«حیدرآقا طهرانی »، مدیحه سرای بزرگ اهل بیت، که سروده های نغز خویش را با تخلص «معجزه » به شیفتگان خاندان رسالت تقدیم کرده است، از خوش طبع ترین سرایندگان دوران اخیر است. مرحوم علامه طباطبایی پاره ای از ابیات سروده های او را «از نسیم صبح روح پرورتر و از برگ گل نازکتر و از شمع شبستان وصل، دلنوازتر» توصیف کرده است.

در این شماره مجله، شما را با یکی از سروده های زیبایش در قالب «مسدس » آشنا می کنیم که با ترجیع بند «ازلفت الجنه للمتقین »، حلاوتی دیگر یافته و به مدح و ثنای منظومه آفتاب، حضرت رسول و زهرای اطهر و ائمه پاک پرداخته است:
تا به ابد باد به احمد، درود                                                     آنکه بود شاهد غیب و شهود
ختم رسل جلوه نور وجود                                                      ای که محمد«ص » ز کفت دل ربود
در حرمش روضه رضوان ببین                                               ازلفت الجنه للمتقین
یا علی! ای قبله دین، روی تو                                                  روی دل اهل یقین، سوی تو
جان به طواف حرم کوی تو                                                    اهل جهانند ثناگوی تو
کوی تو شد گلشن خلد برین                                                     ازلفت الجنه للمتقین
فاطمه، آن آیت حسن و کمال                                                     مشرق انوار، به نور جمال
ام ابیها بود آن خوش خصال                                                    چونکه بود بانوی کاخ جلال
روضه کویش شده حصن حصین                                             ازلفت الجنه للمتقین
آنکه سراپای وجودش نکوست                                                 آنکه حسن نام و حسن خلق و خوست
روی خدا با رخ او روبه روست                                               گلشن دین را گل خوش رنگ و بوست
نوگل گلزار رسول امین                                                         ازلفت الجنه للمتقین
نورحسین است که چون رخ نمود                                             گشت همه نور، سرای وجود
با سر و جان، گوی ز میدان ربود                                             بود قیامش چو هزاران سجود
شد حرمش باغ جنان در زمین                                                 ازلفت الجنه للمتقین
سجده سجاد و عبادات او                                                        گریه شبها و مناجات او
جان جهان بود و خرد مات او                                                  حق چو عیان بود به مرآت او
قبله دین است و شه ساجدین                                                    ازلفت الجنه للمتقین
باقر علم نبی، ای نور طور                                                     ای که معارف ز تو کرده ظهور
ای که تویی ساقی ماء طهور                                                   منتظرم، منتظر نفخ صور
تا تو شوی ساقی ماء معین                                                      ازلفت الجنه للمتقین
حضرت صادق(ع) ششمین سرور است                                     اوست که در مذهب ما رهبر است
اوست که بر مسند پیغمبر است                                                شپیرو او از همه والاتر است
رونق از او یافته گلزار دین                                                     ازلفت الجنه للمتقین
موسی کاظم(ع) شه با عز و جاه                                              راهنمای دل مردان راه
آنکه بود بر عمل ما گواه                                                        هست سراپا همه نور اله
گلشن مینو بودش در نگین                                                      ازلفت الجنه للمتقین
آنکه ز حق، نام نکویش رضاست                                             روضه او قبله اهل دعاست
با همه کس مونس و در هر کجاست                                          هشت بهشت از رخ او با صفاست
معنی رضوان و امام مبین                                                       ازلفت الجنه للمتقین
خسرو بخشنده، امام جواد(ع)                                                  ابر کرم، سرور باجود و راد
هست به او چشم امید عباد                                                       آنکه بود شافع روز معاد
داشت عیان، نور جنان در جبین                                               ازلفت الجنه للمتقین
هادی دین آینه کردگار                                                           در دو جهان نور هدی را مدار
بود نقی، آن نقویت شعار                                                         نام علی، مظهر پروردگار
ساحت خلد است از او عنبرین                                                  ازلفت الجنه للمتقین
خسرو دین، شاه جهان، عسکری                                              روشنی دیده جان، عسکری
نور دل حق طلبان، عسکری                                                    لطف خدا بر همگان، عسکری
آنکه جنان است ورا در یمین                                                   ازلفت الجنه للمتقین
مصلح کل از طرف کردگار                                                    مهدی قائم، شه با اقتدار
دست خدا و به کفش ذوالفقار                                                     می شود از مقدم آن شهریار
روی زمین، رشک بهشت برین                                                ازلفت الجنه للمتقین
هشت و چهاری که نهان و عیان                                               حافظ دینند و امیر جهان
جمله محیط اند، به کون و مکان                                                شد خجل از رفعتشان آسمان
«معجزه » آل محمد ببین                                                         ازلفت الجنه للمتقین
رحمت و جود و کرم کردگار                                                  بیش ز باران هزاران بهار
در همه دم باد، به هشت و چهار                                               کز اثر فیض خداوندگار
هر یک از ایشان شده خلد آفرین                                               ازلفت الجنه للمتقین

نویسنده : ثارالله | موضوع : اهل بیت در آئینه شعر و ادب


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.