server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

وصیت نامه شهید عبدالعباس احسانی فر

شهید عبدالعباس احسانی فر

وصیت نامه:
بسم رب الشهداءوالصالحین کل من علیها وجه ربک ذوالجلال والاکرام من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا علیه ،فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر ومابدلواتبدیلا. بادرود وسلام برمحمد ص خاتم النبین ومهدى صاحب الزمان عج ونائب برحقش ،یگانه رهبر مسلمانان جهان امام خمینى وباسلام به تمامى رزمندگان اسلام که باایثار وازخود گذشتگى انقلاب اسلامى ایران رادر اعماق مکتب مستضعفان جهان جاى دادند.وباسلام به تمامى شهداءوصالحین خدا درتمامى طول تاریخ . خدایا تورا شکر مى گویم که صراط مستقیم رابمن آموختى وبرمن منت نمودى تادراین راه گام بردارم ، اگر چه نتوانستم برنفسم مسلط شوم ولى‌یادتوونگریستن  به چهره امام باعث استوارى درعقیده ام شد. خدایاخودت میدانى که من همیشه ازاین زندگى عادى رنج مى بردم هرگز درفکربه رفاه وآسایش رسیدن نبودم وهمیشه ازتومیخواستم‌راه مومنان هدایتم نموده وازگمراه شدن دورم گردانى پس اى خداى بزرگ دلم را ازعشق ومحبت خودبیتاب گردان وزبانم رابذکرخود گویا ساز،خدایامراباایمان ازاین دنیا ببر ودرآخرت به فضل خود بامن وهم اکنون نیز،اى خدا ازتوخواهم که ایمانى همچو کوه وشجاعتى على وار به من عطافرمائى تادرقبال  کافران دیوسیرت سست نشده وشجاعانه نبرد نمایم .
خانواده عزیزم :
دنیادارمشقت وعبرت ودائم درحال تغییروتحول است وخیلى هم زودگذروبى وفاست ،همه چیزرفتنى است حتى زمینى که زیرپایمان  است عمرى دارد ووقتى اجلش رسید ازبین میرود (کلاانا دکت الارض دکادکا )دنیافقط گذرگاهى است براى مومن ومقدمه آخرت است که براى سفرآخرت خود راآماده کنیم وتوشه اى باخودببریم (وان الدارالاخره لهى الحیوان لوکانوا یعلمون )آرى آخرت سراى حیات ودنیافانى وبازیچه اى بیش نیست وهرانسانى طبق گفته خدادرقرآن آزمایشات وامتحانات وسختیهاى زیادى دراین مدت زندگى مى بیند بعضى ازمردم امکان دارد بازآزمایشات اولیه دررفته ،وتاب مقاومت نداشته باشند ولى بعضى دیگر دربرابر این آزمایشات وامتحانات صبر کنندتاپایان دوران زندگى که آزمایش آخر راازاومى کنند که (ام حسبتم  ان تدخلوا لجنه ولما یاتکم مثل الذین خلوامن قبلکم …) است که همه خواهان آنند (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ینتظر) و آن شهادت است پس اگر ماخواهان شهادت باشیم خداوند درقران مى فرماید (ان الله اشترى من المومنین انفسهم بان لهم الجنه) آرى تاباخداوند معامله ودر راه او مایه نگذاریم  یعنى جاهدواباموالهم وانفسهم .وبادادن مال وجان و  زندگى راحت وآسوده وخانه وکاشانه و…درراه خدا،بادشمنان خدایعنى کفارومنافقین جنگ وجهاد نکنیم هرگز نباید انتظار سعادت ابدى وتقرب الهى راداشته باشیم .پس مادرم وپدرم اگر چه میدانم که ازته دل دراین راهى که پانهاده ام که هماناآسانترین ونزدیکترین راه رسیدن به قرب الهى است راضى وخوشنود هستید وهمانطوریکه ضمیرم گواهى میدهد ،سالم برنخواهم گشت لذاشمارابه صبر وشکیبایى سفارش مى کنم وازشمامیخواهم که این آیه قرآن راگوشواره گوشتان کنید (الذین اذااصابتهم مصیبه قالوا انالله واناالیه راجعون )من امانتى بودم نزد شما که خداوند به شما سپرده بود وحال آن امانت راصحیح بدون اینکه خیانتى درآن کرده باشید به صاحبش دادید و ببالید که فرزندتان دربستر بیمارى باذلت و خوارى نمرده است  بلکه درصحراى کربلائى همانند کربلاى حسین (ع)همچون حسین (ع) به شهادت رسیده است .بهرحال همیشه بیاد باشید که مشکلات را به آسانى تحمل مینمائید (الابذکر الله تطمئن القلوب )واما پدرم وبرادران عزیزم که درجهت دادن به من خیلى کوشابودید امیدوارم درسرکارهایتان اخلاص وایثار وازخود گذشتگى رافراموش نکرده ودر همه حال خدا رادرنظر داشته ودرهرکجا که هستید موفق وموید باشید. وامامادرم وخواهران خوبم امیدوارم که ازفاطمه(ع)وزینب(س)این شیرزن‌کربلادرس بگیرید وباحفظ حجاب وانجام فرائض دینى وتربیت اسلامى فرزندانتان رسالتتان رانسبت به اسلام ،انقلاب وخون شهیدان اداء نمائید ، من نیز همانند تمام رزمندگان به کسانم وبه همه دوستانم این سفارش رادارم که مبادامام راتنهابگذارید چون تنهاگذاشتن امام بر خلاف رضاى خداست وتنها گذاشتن امام یعنى به بند کشیدن مستضعفین ایران وبلکه مستضعفین جهان . واما سخنى با دوستانم، دوستانم که مدتى با آنها همنشین بودم . برادران عزیزم که درحق من خیلى خوبیها کردید ازشما میخواهم که همواره پشتیبان امام و روحانیت ودنباله‌رو شهداء باشید (شهیدانى ازسرورشان‌حسین (ع) چه خوب درس‌آموختند که این دنیا،مادى  ونکبت باراست ونباید منتظر مرگ بود بلکه باید بسوى مرگ رفت) بیشتر به مطالعه بپردازید و استغفار و دعا راازیاد نبرید که بهترین درمانها براى تسکین دردهاست ودرهمه حال ودرهرکجا هستید بیاد خدا و روزقیامت و معاد باشید تا ازگناه محفوظ بمانید و هوشیار باشید دشمنان اسلام هرگز بین شما تفرقه نیندازند وشما را ازروحانیت متعهد جدا نکنند که اگر چنین کردند روز بدبختى مسلمانان وروز جشن ابرقدرتهاست واین را هم دانسته باشید که امروز روزماندن نیست ،امروز روز رفتن است پس برخیزید و بدانید دنیا محل گذر است پس سعى کنید با اعمالتان توشه‌اى بردارید تادر آن عالم جزء سعادتمندان باشید و ازخداوند توفیق عبادت و بندگیش دردنیا و بهشت جاوید در آخرت رابراى همه خواهانم.و شما اى برادران و خواهران دانش‌آموز از شما میخواهم که جدا سنگر مدرسه را حفظ نموده و آینده سازى واقعى  براى انقلاب اسلامیمان باشید وبدانید که وظیفه‌اى بس عظیم بردوشتان گذاشته شده که خداى نکرده اگر لحظه‌اى غفلت نمائیدضربه‌اى خواهید خورد که جبران آن بسیار مشکل است لذا خواهش مى کنم ضمن ساختن خود ازفکرى ونظامى، خود را براى  مقابله بادشمنان اسلام آماده سازید وبه این مسئله توجه داشته باشید که متخصص بى مکتب فایده‌اى که براى‌ما ندارد هیچ ،مضرنیزهست .بهرحال‌متعهدانه ،مخلصانه ،دلسوزانه ،متواضعانه بدون اینکه هیچگونه چشمداشتى داشته باشید درمسیر اسلام گام بردارید وسعى کنید فقط خدارانظر داشته وکوچکترین حرف وعملتان تنهابراى خداباشد وامام امت رافراموش نکنید واین راهم بدانیدکه اطاعت ازاو واجب شرعى است پس سعى کنید بازوانى محکم براى امام امت وملت مسلمان ایران وسایر کشورهاى اسلامى باشید واسلام فقاهتى راپیشه خود کنید وراه شهیدان راادامه دهیدوامااى ملت مسلمان ،اى ملت داغدیده وشهید داده واى یاران حسین ،اى یاوران پرتوان اسلام واى پیروان خمینى بت شکن قدر خود رابدانید که شماشکست ناپذیرید .هرشهیدى که برشهیدانتان اضافه میشود باید مصممانه تر وقاطعانه تر راهتان را تاپیروزى وهدف نهائى ادامه دهید وخداى ناکرده دراین مسیر لحظه اى غفلت بخودراه نداده ومشکلات راتحمل نمائید وایثار وفداکارى و…راپیشه کنید که (فان مع العسریسرا)وخود رامشغول مادیات دنیوى نکرده که دنیاى فانى زودگذر ،خواهد گذشت‌وشمادر پیشگاه  خداجوابگو هستید وواى بحال کسى که درپیشگاه خداسرافکنده بیرون آید ازتمام دوستان وشنایان واقوام وبرادران وخواهران وهمه وهمه خواهش مى کنم در دعاهاى کمیل وتوسل وندبه و… وبعداز نمازهاى یومیه براى آمرزش گناهانم ازخداوند طلب مغفرت نمایند وامید آن دارم که اگر نسبت به آنها غیبت ویاتهمت ویاظلمى ویاهر بدى دیگرى کرده ام مراببخشند خدایا ازتومیخواهم که امام رابراى امت اسلامى تاظهور حضرت مهدى (عج) درپناه خود حفظ فرمائى بارالها:به خانواده هاى شهداء صبروشکیبائى عنایت بفرما
والسلام من تبع الهدى بنده حقیرخدا عباس احسانى فر

 

 

www.farzandanezahra.com

نویسنده : جامانده | موضوع : شهید عبدالعباس احسانی فر


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.