server1 server1 server1 server1

آخرین تصاویر فرزندان زهرا

الدرالنظیم فی خواص القرآن العظیم

پوستر های قرآنی
ت-رجمه و نگارش شیخ احمد (زنده در ۹۲۶ ق) فرزند حاج محمد سکاکی طبسی، از علمای عصر صفویه.
ای-ن اثر ترجمه و نگارش بر مبنای تفسیر عربی از ابوالسعادات عفیف الدین عبداللّه یافعی تمیمی (۶۶۸ – ۷۶۸ ق) از ع-رف-اء و ص-وف-ی-ه ک-ه به تفسیر الدرالنظیم فی فضائل القرآن و الذکر الحکیم معروف است.
شیخ احمد سکاکی (در ۹۲۶ ق) عربی آن را به فارسی ترجمه نموده و چندین مقدمه و دیباچه بر آن اف-زوده اس-ت و در م-قدمه می نویسد که آن را به خواهش جمعی از بزرگان به فارسی ترجمه کرده است.
چند نسخه نفیس از این ترجمه در دست است.
از جمله نسخه مورخه ۹۳۰ ق عصر مؤلف از کتب خطی کتابخانه کاتب این سطور در کربلاست.
ن-س-خ-ه دی-گ-ر ک-ه-ن بدون تاریخ که در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (شماره ۸۶۵۴) محفوظ است.
م-ن-ابع : الذریعه، ۴/۱۰۱; فهرست الفبائی کتب خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، ۲۴۵; معجم الدراسات القرآنیه عند الشیعه الامامیه، ۶۷; احیاءالداثر من القرن العاشر, ۱۳٫

نویسنده : گمنام | موضوع : تفاسير قرن دهم


نظرات شما :

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.